Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Rederij Stichtse Vecht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Rederij Stichtse Vecht doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat Rederij Stichtse Vecht:

– uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vraagt (mondeling of schriftelijk) om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit -met uw uitdrukkelijke toestemming- nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze zal respecteren.

Verantwoordelijk
Rederij Stichtse Vecht is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit privacy beleid contact ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Rederij Stichtse Vecht
Diependaalsedijk 1b
3601GB Maarssen
Tel: 0346 72 58 00
E-mail: info@rondvaartenvecht.nl
K.v. K . 000019882602

Welke persoonsgegevens verwerkt Rederij Stichtse Vecht
- uw voor- en achternaam
- uw postcode en adres
- uw telefoonnummer vast en/of mobiel
- uw e-mailadres

Waarvoor verwerken wij deze persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Rederij Stichtse Vecht verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Verstrekken van de offerten.
– Het registreren van de gemaakte afspraken.
– Contact over (wijziging van) aanvang rondvaart, arrangement of catering.
– Factureren.