Algemene Voorwaarden Rederij Stichtse Vecht

DEFINITIES

a. De Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rederij Stichtse Vecht.:

De rederij handelend onder de naam Rederij Stichtse Vecht, gevestigd te Maarssen. 

b. Afnemer:

Iedere (rechts-) persoon die met Rederij Stichtse Vecht overeenkomsten sluit waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

c. Diensten:

De door Rederij Stichtse Vecht in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en te leveren diensten betreffen het aanbieden aan de wederpartij / opdrachtgever van een of meer vaartochten met een of meer vaartuigen voor een aantal personen zoals nader omschreven in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. 

d. Overeenkomst: 

Iedere Overeenkomst, in welke vorm dan ook, die tussen Rederij Stichtse Vecht en de Afnemer tot stand komt, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop.

e. Opdrachtnemer:

Rederij Stichtse Vecht die in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of diensten levert zoals hiervoor omschreven, hierna te noemen "Rederij Stichtse Vecht". 

f. Gast :

Iedere natuurlijke persoon die door de Afnemer is toegelaten tot het gebruikmaken van diensten van Rederij Stichtse Vecht in relatie tot de overeenkomst.

g. Bagage:

De bagage, die een Gast mee voert en draagbare zaken die hij of zij bij zich heeft.

h. Het Schip :

Ieder schip dat Rederij Stichtse Vecht bij de uitvoering van de Overeenkomst inzet. 

i. Locatie :

Elke ruimte, terrein, gebouw of vervoersmiddel anders dan het Schip, dat Rederij Stichtse Vecht bij de uitvoering van de Overeenkomst inzet of anderszins gebruikt.

j. Prijs:

Prijs voor de huur van het Schip/Schepen en overige zaken of diensten als bedoeld in de Overeenkomst.

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

a. Deze voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle precontractuele relaties tussen Rederij Stichtse Vecht en Afnemers vanaf het moment dat Rederij Stichtse Vecht deze aan de Afnemer ter hand heeft gesteld en de Afnemer tegen toepassing van deze voorwaarden niet binnen 7 dagen nadien, en uiterlijk één dag voor uitvoering van de Overeenkomst heeft geprotesteerd.

b. Een ieder die deelneemt aan de door Rederij Stichtse Vecht aangeboden vaartocht wordt geacht van de inhoud van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

c. Deze algemene voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van Rederij Stichtse Vecht geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en!of aanvullende aanbiedingen alsmede op overeenkomsten of de totstandkoming en/of uitvoering daarvan.

d. Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze door Rederij Stichtse Vecht uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door Rederij Stichtse Vecht van documenten van opdrachtgever waarop dergelijke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als schriftelijke aanvaarding daarvan door Rederij Stichtse Vecht. 

e. Afwijkende algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Rederij Stichtse Vecht zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).

f. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

g. De Overeenkomst en deze voorwaarden geven de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van Rederij Stichtse Vecht en Afnemer en treden in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van Rederij Stichtse Vecht en/of Afnemer.

h. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

i. De Afnemer is de contractspartij van Rederij Stichtse Vecht. Deze voorwaarden zijn mede van kracht tussen Rederij Stichtse Vecht en Gasten, die niet partij zijn bij de Overeenkomst tussen Rederij Stichtse Vecht en de Afnemer. De Afnemer maakt zich hiervoor sterk. De Afnemer vrijwaart Rederij Stichtse Vecht van alle aanspraken, die Gasten jegens Rederij Stichtse Vecht maken, een en ander voor zover aansprakelijkheid van Rederij Stichtse Vecht uitgesloten zou zijn, indien die Gasten aan deze voorwaarden gebonden zouden zijn.

j. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen, waarvan Rederij Stichtse Vecht, gebruik maakt of heeft gemaakt, in de ruimste zin van het woord, bij het sluiten en/of uitvoeren van de Overeenkomst of bij het exploiteren van haar onderneming.

3. AANBIEDINGEN

a. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidstermijn is vermeld, zijn alle aanbiedingen van Rederij Stichtse Vecht vrijblijvend.

b. Rederij Stichtse Vecht behoudt zich het recht voor een opdracht zonder vermelding van redenen te weigeren.

c. Indien door Rederij Stichtse Vecht op verzoek van de wederpartij een begin van uitvoering is gemaakt van een door Rederij Stichtse Vecht aan de desbetreffende wederpartij gedane aanbieding, wordt de wederpartij geacht -vanaf de datum van uitvoering- met Rederij Stichtse Vecht een overeenkomst te zijn aangegaan volledig conform de daartoe door Rederij Stichtse Vecht gedane aanbieding

4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

a De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Rederij Stichtse Vecht aan opdrachtgever dat de opdracht aanvaard is dan wel door ondertekening van de overeenkomst door de wederpartij. In spoedeisende gevallen kan de overeenkomst ook mondeling tot stand komen: in dat geval blijkt totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoeren door Rederij Stichtse Vecht van de gegeven opdracht en zal Rederij Stichtse Vecht binnen 2 x 24 uur de overeenkomst schriftelijk bevestigen.

b Opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst met Rederij Stichtse Vecht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rederij Stichtse Vecht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

c Rederij Stichtse Vecht bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd binnen de grenzen van hetgeen schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

5. GEWIJZIGDE UITVOERING 

Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Rederij Stichtse Vecht wijst de wederpartij daarbij op de financiële consequenties.

6. WIJZIGINGEN 

Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

7. ANNULERING DOOR DE WEDERPARTIJ

a. In geval van volledige annulering door de afnemer is de afnemer aan Rederij Stichtse Vecht een bedrag verschuldigd conform de onderstaande tabel.

Na boeking rondvaart/arrangement 15% van de overeenkomst
6-5 maanden voor de afvaart 20% van de overeenkomst
5-4 maanden voor de afvaart 30% van de overeenkomst
4-3 maanden voor de afvaart 40% van de overeenkomst
3-2 maanden voor de afvaart 50% van de overeenkomst
2-1 maanden voor de afvaart 75% van de overeenkomst
14 dagen voor de uitvoering 80% van de overeenkomst
7 dagen voor de uitvoering 85% van de overeenkomst
5-2 dagen voor de uitvoering 90% van de overeenkomst
Vanaf 48 uur voor vetrek: geen restitutie bij wijziging of annulering

b. Annulering betreffende de catering voor een deel van het overeengekomen aantal gasten kan uitsluitend schriftelijk tot 7 dagen voor aanvang van het evenement met een bandbreedte van maximaal 10 % van het overeengekomen aantal gasten.

8. BETALING

a. Betaling door de wederpartij aan Rederij Stichtse Vecht dient te geschieden conform de op de factuur en of bevestiging vermelde betalingsvoorwaarden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Is de betaling niet binnen de overeengekomen termijn ontvangen dan is de wederpartij in verzuim.

b. Reclames betreffende facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Rederij Stichtse Vecht zijn ingediend.

c. Rederij Stichtse Vecht behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.

d. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag
van creditering van de girale rekening van Rederij Stichtse Vecht, bij contante betaling geldt alleen de door Rederij Stichtse Vecht uitgegeven kwitantie als bewijs en tijdstip van betaling. 

e. Betaling dient binnen de aangegeven termijnen te geschieden bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is. Vanaf de datum van verzuim is de wederpartij een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand wordt gerekend. Voorts is Rederij Stichtse Vecht alsdan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de wederpartij gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, welke Rederij Stichtse Vecht moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen te vergoeden. Eveneens behoudt Rederij Stichtse Vecht in dit geval het recht de Afnemer toegang tot het Schip/de Schepen en of de Locatie te weigeren.

9. KOSTEN INGEVAL VAN NIET OF NIET TIJDIGE BETALING

a. Alle kosten welke door Rederij Stichtse Vecht worden gemaakt ter effectuering van zijn rechten, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder, komen voor rekening van de opdrachtgever.

b. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % (exclusief BTW) van het te vorderen bedrag met een minimum van: 500,-- (exclusief BTW) per vordering. Indien Rederij Stichtse Vecht kan aantonen in redelijkheid genoodzaakt te zijn geweest hogere buitengerechtelijke kosten te maken, komen ook deze voor rekening van de wederpartij. Alle kosten verbonden aan gerechtelijke incasso komen voor rekening van de wederpartij die van de gerechtelijke executie inbegrepen.

c. Rederij Stichtse Vecht heeft jegens de wederpartij, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht: onmiddellijke betaling terzake van de wederpartij en/of zekerheidstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende overeenkomsten; haar prestatie(s), ook uit andere overeenkomsten met de wederpartij, op te schorten, onverminderd haar recht gelijktijdig of later zekerheidstelling voor de betaling te vorderen. De desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Rederij Stichtse Vecht afkomstige schriftelijke verklaring; één, meer of alle lopende overeenkomsten, ten aanzien waarvan de wederpartij niet in verzuim is, geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Rederij Stichtse Vecht afkomstige schriftelijke verklaring. betaling ineens van het volledige bedrag te eisen indien betaling in termijnen is overeengekomen.

d. Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan Rederij Stichtse Vecht te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.

10. PRIJS

Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden. Indien deze omstandigheden zich wijzigen na het sluiten van de overeenkomst is Rederij Stichtse Vecht gerechtigd onder opgave van de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten de overeengekomen prijzen te verhogen of te verlagen met het bedrag waarmee onze kosten zijn verhoogd of verlaagd. Onder bedoelde omstandigheden zijn ondermeer begrepen: belastingen in binnen- of buitenland, lonen-, prijzen- en wisselkoersveranderingen.

11. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk na te komen.

12. MEDEWERKING WEDERPARTIJ

a. Opdrachtgever zal Rederij Stichtse Vecht steeds tijdig alle noodzakelijke informatie verstrekken.

b. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Rederij Stichtse Vecht is of de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Rederij Stichtse Vecht voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Rederij Stichtse Vecht leiden en kunnen extra kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

c. De wederpartij dient de aanwijzingen van (de medewerkers van) Rederij Stichtse Vecht onverwijld op te volgen. De toegang tot de boot en steigers kan door Rederij Stichtse Vecht zonder vermelding van redenen geweigerd worden, indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met o.a. de veiligheid en openbare orde.

d. Het niet tijdig aanwezig zijn van (een gedeelte van) de passagiers is voor rekening en risico van de wederpartij. Op uitdrukkelijk en alsdan schriftelijk te bevestigen verzoek van de wederpartij kan worden gewacht totdat alle passagiers aanwezig zijn. Afwijkingen van de overeengekomen vertrektijd komen geheel voor rekening en risico van de wederpartij. De duur van de vaartocht zal dan zoveel ingekort worden als de vertraging heeft geduurd. Overige onderdelen van de tocht kunnen ten gevolge van deze vertraging veranderd I ingekort worden dan wel geheel komen te vervallen.

13. RECLAMES

a. Onder reclames worden verstaan alle grieven van de wederpartij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Rederij Stichtse Vecht.

b. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend binnen 14 werkdagen na de door Rederij Stichtse Vecht verleende diensten / verrichtte prestaties, onverminderd het bepaalde in de volgende artikelen. 

c. Geringe in het dagelijks verkeer toelaatbaar geachte afwijkingen in of bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen geen grond voor reclames opleveren. 

d. Door het indienen van reclame wordt de betalingsverplichting van de wederpartij niet opgeschort. Indien binnen bovengenoemde termijnen de opdrachtgever niet heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht de verleende diensten en/of de facturen te hebben goedgekeurd. Bij gebreke van een dergelijke melding vervallen alle aanspraken van de wederpartij.

14. AANSPRAKELIJKHEID VAN REDERIJ STICHTSE VECHT

a. Rederij Stichtse Vecht is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de overeenkomst, noch is zij aansprakelijk voor enige andere, directe en/of indirecte schade, letsel(schade) daaronder begrepen, van de wederpartij, tenzij die schade is te wijten aan schuld, roekeloosheid of opzet.

b. In alle gevallen waarin Rederij Stichtse Vecht gehouden is tot enige schadevergoeding zal deze in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de op grond van de betreffende overeenkomst door Rederij Stichtse Vecht aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW).

c. Na de reclametermijn als bedoeld in artikel 13 is Rederij Stichtse Vecht niet meer aansprakelijk voor haar tekortkomingen, tenzij er een schriftelijk overeengekomen garantie geldt.

d. Rederij Stichtse Vecht sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van alle personen waarvoor Rederij Stichtse Vecht op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is, inclusief derden die Rederij Stichtse Vecht bij de verlening van diensten heeft ingeschakeld.

e. De rechtsvordering van de wederpartij tot vergoeding van haar schade vervalt en is derhalve niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van één jaar na uitvoering van de desbetreffende overeenkomst. De wederpartij vrijwaart Rederij Stichtse Vecht voor schade die derden mochten lijden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

f. De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door haar aan boord gebrachte passagiers. De wederpartij dient voor eigen risico de terzake nodige verzekeringen af te sluiten.

g. De wederpartij is aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen van Rederij Stichtse Vecht door welke oorzaak ook. Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor schade toegebracht door de passagiers aan het personeel dan wel eigendommen en bezittingen van het personeel van Rederij Stichtse Vecht alsmede de door haar ingeschakelde derden, tenzij sprake is van schuld van de betreffende personen.

h. Rederij Stichtse Vecht is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, door welke oorzaak dan ook, voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst opgetreden, dan wel is veroorzaakt door welke afwijking van de overeengekomen aanvang- en eindtijd dan ook.

i. Rederij Stichtse Vecht is ter zake van door Gasten aan boord gebrachte zaken die zij, indien zij hun aard of gesteldheid had gekend, niet aan boord zou hebben toegelaten en waarvoor zij geen bewijs van ontvangst heeft afgegeven, geen enkele schadevergoeding verschuldigd indien de Gast wist of behoorde te weten, dat Rederij Stichtse Vecht de zaken niet ten vervoer zou hebben toegelaten; de Gast is alsdan aansprakelijk voor alle kosten en schade die voor Rederij Stichtse Vecht voortvloeien uit de aanbieding ten vervoer of uit het vervoer zelf.

j. Onverminderd artikel 6:107 BW heeft ingeval van aan één Gast of aan Gasten overkomen letsel uitsluitend de desbetreffende Gast/Gasten zelf een vordering tot schadevergoeding.

l. Indien Rederij Stichtse Vecht bewijst dat schuld of nalatigheid van de Gast de schade als bedoeld in dit artikel heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van Rederij Stichtse Vecht daardoor geheel of gedeeltelijk opgeheven.

m. Indien personen, van wier hulp Rederij Stichtse Vecht bij de uitvoering van haar Overeenkomst gebruikmaakt, op verzoek van Afnemer of Gasten diensten bewijzen, waartoe Rederij Stichtse Vecht niet verplicht is en / of geen opdracht heeft gegeven, worden deze personen aangemerkt als te handelen in opdracht van Afnemer en/of Gasten aan wie zij deze diensten bewijzen.

n. Afnemer en Gasten doen afstand van hun recht op schuldvergelijking.

o. Indien bij afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is de Afnemer verplicht het gedeelte over welks verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door Afnemer betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.

15. AANSPRAKELIJKHEID VAN AFNEMER EN GASTEN

a. Indien Afnemer en / of Gasten en / of hun Bagage schade aan Rederij Stichtse Vecht berokkenen, zijn Afnemer en de Gasten hoofdelijk gehouden deze schade aan Rederij Stichtse Vecht te vergoeden. Dit geldt zowel voor schade aan het Schip, voor schade aan de Locatie als voor schade aan de zich in het Schip of op de Locatie bevindende goederen en/of personen, een en ander voor zover Rederij Stichtse Vecht voor de hiervoor bedoelde schade aansprakelijk wordt gesteld.

b. Afnemer kan zich niet op eigen aansprakelijkheid van Gasten beroepen.

c. Dit artikel geldt onverminderd andere/verdere rechten, die jegens derden daaronder begrepen, van Rederij Stichtse Vecht.

d. De Afnemer is verplicht aan Rederij Stichtse Vecht de schade te vergoeden die Rederij Stichtse Vecht lijdt doordat Gasten, door welke oorzaak dan ook, niet tijdig ten vervoer aanwezig zijn.

16. OVERMACHT

a. Geen van de partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien deze daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt zoals stormschade, natuurrampen, belemmering door derden, belemmerende maatregelen van enige overheid, oorlog, werkstaking, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van derden, alsmede overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten Rederij Stichtse Vecht gebruik maakt.

b. Ingeval van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid (verdere) nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting tenminste onafgebroken gedurende drie maanden heeft voortgeduurd dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de ene partij geheel of gedeeltelijk beëindigen. Dit recht tot beëindiging vervalt indien, voordat hiervan gebruik is gemaakt, de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen. 

c. In geval van beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, met dien verstande dat wanneer de overeenkomst door Rederij Stichtse Vecht reeds gedeeltelijk is nagekomen, de wederpartij een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs aan Rederij Stichtse Vecht verschuldigd is. 

d. Partijen kunnen, in geval van overmacht, geen schadevergoeding van elkaar vorderen.

VERPLICHTINGEN REDERIJ STICHTSE VECHT

a. Uit hoofde van de Overeenkomst rust op Rederij Stichtse Vecht een inspanningsverplichting om de Overeenkomst uit te voeren.

b. Te allen tijde is Rederij Stichtse Vecht en/of de betrokken schipper van het Schip bevoegd te bepalen dat de weersomstandigheden, hoog of laag water, het geblokkeerd zijn van vaarroutes en vergelijkbare omstandigheden, ook die betrekking hebben op het Schip, het niet toelaten om te varen of het noodzakelijk maken om het vervoer te wijzigen, in de ruimste zin van het woord, dan wel af te breken respectievelijk de plaats van afvaart of aankomst te veranderen, zonder dat de afnemer aanspraak kan maken op een financiële vergoeding hiervoor.

c. Eén en ander is ook van toepassing in het geval dat Rederij Stichtse Vecht en/of de betrokken schipper van Schip één van de genoemde beslissingen moet nemen tengevolge van het handelen of nalaten van de Afnemer of van (één van) de Gasten, in het geval van vertraagd vervoer door welke oorzaak ook ontstaan en in het geval Rederij Stichtse Vecht de met de Afnemer overeengekomen plaats van afvaart of aankomst niet kan bereiken. Indien het Schip onverhoopt niet beschikbaar is, zal Rederij Stichtse Vecht zich inspannen een vergelijkbaar ander schip in te zetten. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan is Rederij Stichtse Vecht gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Als de niet beschikbaarheid van het Schip niet te wijten is aan opzet of schuld van Rederij Stichtse Vecht, zal Rederij Stichtse Vecht geen schadevergoeding of restitutie aan de Afnemer en/of de Gast/Gasten verschuldigd zijn. In alle overige gevallen is de eventuele aansprakelijkheid van Rederij Stichtse Vecht beperkt tot het door de Afnemer in het kader van de Overeenkomst reeds voldane bedrag.

18. VERPLICHTINGEN VAN AFNEMER EN GASTEN

a. Ingeval door Rederij Stichtse Vecht tengevolge van gevallen genoemd in het voorgaande artikel de uitvoering van de Overeenkomst of onderdelen daarvan langer duurt / duren dan overeengekomen, levert dit, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld van Rederij Stichtse Vecht, voor Rederij Stichtse Vecht jegens de Afnemer het recht op betaling van alle extra kosten, die Rederij Stichtse Vecht in alle redelijkheid heeft moeten maken. Dit recht ontstaat ook voor Rederij Stichtse Vecht indien een en ander geschiedt op verzoek van de Afnemer.

b. Afnemer en Gasten moeten de van overheidswege en door Rederij Stichtse Vecht gestelde voorschriften of gegeven aanwijzingen, met name doch niet uitsluitend welke in het belang van orde en veiligheid zijn gegeven, strikt opvolgen. Bij niet opvolging van de voorschriften of aanwijzingen als hier bedoeld, is Rederij Stichtse Vecht gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

c. De Afnemer en/of de Gast/Gasten zijn gehouden eventuele klachten over de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk aan Rederij Stichtse Vecht en / of het bevoegde personeel ter plaatse mede te delen, opdat Rederij Stichtse Vecht nog in de gelegenheid zal zijn maatregelen te treffen om terechte klachten te corrigeren.

d. Tenzij anders overeengekomen is het de Afnemer en/of de Gast/Gasten niet toegestaan door de Afnemer en/of de Gast/Gasten aan boord van het schip / de schepen meegenomen etenswaren en consumpties te nuttigen.

19. OPSCHORTING EN BEËINDIGING

a. Ingeval de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen en/of de wederpartij geheel of gedeeltelijk de beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Rederij Stichtse Vecht het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander te hare keuze en onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding van schade, kosten en rente.

b. Indien Rederij Stichtse Vecht gebruik maakt van haar in het voorgaande lid genoemde bevoegdheid tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, laat zulks de verplichting van de wederpartij tot betaling van de met Rederij Stichtse Vecht overeengekomen vergoeding gedurende de periode dat Rederij Stichtse Vecht de uitvoering van haar verplichtingen heeft opgeschort, onverlet.

c. Door de wederpartij kan een overeenkomst uitsluitend worden ontbonden ingeval Rederij Stichtse Vecht na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke termijn wordt gegeven alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, toerekenbaar blijft tekortschieten in het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst en wel zodanig, dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten.

d. In geval de overeenkomst door Rederij Stichtse Vecht wordt ontbonden wegens wanprestatie van de wederpartij behoudt Rederij Stichtse Vecht recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs.

e. De ontbinding kan slechts geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist. 

f. Indien de wederpartij op het moment van de ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door Rederij Stichtse Vecht nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Rederij Stichtse Vecht voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

20. BEWIJS

Behoudens tegenbewijs zijn ter zake van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten de administratieve gegevens van Rederij Stichtse Vecht beslissend.

21. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop berustende door Rederij Stichtse Vecht aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of voorwaarden of overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

© Rederij Stichtse Vecht

Rederij Stichtse Vecht
Diependaalsedijk 1b
3601GB Maarssen
Tel: 0346 72 58 00
E-mail: info@rederijstichtsevecht.nl
K.v. K . 59865318
BTW nr. 8536.73.366B01